[Spring] Simple Spring Boot Template

logo

1. Một số công nghệ

* Spring Boot v1.5.9
* JPA 2.0 , Hikari
* Spring Security
* Thymeleaf Template

2. Cấu trúc

  | -- config
  | -- build
  | -- logs
  | -- target
  | -- src
     | - config
     | - constant
     | - controller
     | - api 
     | - dao 
        | - entity
        | - repository
   
     | - security
     | - service
     | - utils

3. Mô tả

 • config: Thư mục chứa các files config cho project: Database, Application, .
 • constant: Chứa các constants như paramerters, error code, final string
 • logs: nơi lưu các file logs
 • target: tất nhiên rồi nó chứa file build của source =.=
 • cmd : chứa 2 bash script để chạy java project .
  • worker: cấu hình env java và passed params
  • control.sh : start/stop/restart.
 • src: Tất nhiên rồi, nó chứa source của mềnh rồi

4. Cách sử dụng

Local

 • Clone repo về sau đó import zô cái IDEA yêu thích ví dụ như IntelJ, Eclipse, NetBean ....
 • Chờ nó import cả nùi dependencies, còn ko thì tự làm bằng tay.
 • Sửa file config hoặc để nguyên cũng được
 • Chạy file main Java || Run cmd mvn spring-boot:run

UAT | Production

 1. Sửa config trong thư mục ./config
  2 . Sửa file worker và control.sh trong thư mực build
  • worker
   • java_env="java -jar" : trỏ tới thư mục jdk
   • params="--server.port=9000" : một vài tham số bạn muốn khi bạn muốn chạy cùng lên java -jar. Vd: đường dẫn logs, đường dẫn config, host, port.
  • control.sh : script_name="<TênProject>.jar".
 2. Build source: mvn clean install
 3. Chuyển những file như jar, cmd, config tới server
 4. Chạy cmd control.sh start

5. Repository

--- Everything will be oke
Simple Spring Boot Template